Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Pixelduo.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Pixelduo, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van zijn wederpartijen, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door ondertekening van een offerte of akkoordgeving via e-mail, verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 25 februari 2018.

1. DEFINITIES

1.1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.2. Onderhoud van een website: het door Pixelduo inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

1.3. Webmarketing: het door Pixelduo voeren van een campagne met als doel om de website van de opdrachtgever beter te laten scoren, dit kan zowel organisch als via advertenties.

1.4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Pixelduo een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon met Pixelduo verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Pixelduo en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Pixelduo opgenomen wordt.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Pixelduo zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Offertes en prijsopgaven door Pixelduo blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Pixelduo Facturering geschiedt op basis van de bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.

3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Pixelduo zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pixelduo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

3.6. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Pixelduo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pixelduo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pixelduo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Pixelduo. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Pixelduo zijn verstrekt, heeft Pixelduo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk gebrek aan medewerking of bij herhaaldelijke vertraging door de opdrachtgever, heeft Pixelduo het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de eindfactuur op te stellen alvorens alle diensten zijn geleverd.

4.4. Pixelduo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pixelduo kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pixelduo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Pixelduo of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. DUUR EN BEËINDIGING

5.1. Ontwerpen, programmeren, (re)stylen

5.1.1. Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma's is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, aan een uurtarief van vijftig (50,00) euro, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

5.1.2. De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 4.3, 6.2, 6.4, 7, en 9.

5.1.3. De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.

5.1.4. Na publicatie op het internet volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

5.1.5. Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.

5.2. Het hosten van een website & het beheer van domeinnamen

5.2.1. Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle hostingcontracten op jaarbasis aangegaan. Zij vangen aan van zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op één of meerdere servers, en worden behoudens opzegging ontvangen minstens één maand voor de vervaldag stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar.

5.2.2. Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.

5.2.3. Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Pixelduo wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

5.3. Onderhoudscontracten

5.3.1. Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering zoals in 5.1.3. bepaald en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

5.3.2. Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

5.3.3. Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud (die in beginsel per kwartaal verschuldigd zijn) levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.

5.5. Algemeen

5.5.1. Pixelduo kan een overeenkomst met de opdrachtgever per direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Pixelduo gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

5.5.2. Pixelduo heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6. MODALITEITEN VAN LEVERING

6.1. Pixelduo gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

6.2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Pixelduo eerst een (of meerdere) basisontwerp(en) en legt dit/deze ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Pixelduo. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Pixelduo ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Pixelduo over tot het voltooien van de volledige website.

6.3. Door Pixelduo gemaakte websites worden indien gewenst digitaal aan de opdrachtgever verstrekt.

6.4. Pixelduo behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat een eventueel overeengekomen voorschot betaald is.

6.5. Tenzij expliciet schriftelijk anders bepaald geeft de opdrachtgever bij ondertekening van de bestelbon Pixelduo expliciet de toestemming om de website op de servers van Pixelduo te plaatsen. In het geval van een bestaande website garandeert hij/zij eveneens dat hij/zij hiervoor alle nodige gegevens zal en kan bezorgen.

6.6. Pixelduo zorgt er voor dat de website correct wordt weergegeven in de meest recente stabiele versie van de meest gebruikte browsers (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple Safari) op dat moment. Pixelduo is niet verantwoordelijk voor de mogelijk incorrecte weergave in oudere browserversies of browserversies die na de oplevering van de website zijn uitgebracht.

7. OVERMACHT

7.1. Pixelduo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Pixelduo als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Pixelduo alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Pixelduo geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Pixelduo tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. PRIJZEN

8.1. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat, worden prijzen steeds inclusief BTW opgegeven. (wegens vrijstelling van BTW)

8.2. De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.

8.3. Andere tariefwijzigingen worden door Pixelduo minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

9. BETALING

9.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Pixelduo en/of een bestelbon wordt getekend is de opdrachtgever betalingsplichtig.

9.2. Alle facturen door Pixelduo opgemaakt hebben een betalingstermijn van 15 dagen tenzij expliciet anders vermeld op de factuur.

9.3. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Pixelduo aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het verzenden van de factuur door Pixelduo het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.

9.4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan Pixelduo over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.

9.5. Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van Pixelduo.

9.6. In dergelijke gevallen behoudt Pixelduo zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.7. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen aangetekend worden toegezonden aan Pixelduo.

9.8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Pixelduo heeft voldaan.

10. COPYRIGHT

10.1. Al het door Pixelduo vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pixelduo niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

10.2. De eigendom van door Pixelduo verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Pixelduo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Pixelduo hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Pixelduo gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.3. Pixelduo behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is het niet toegestaan om de verwijzing naar Pixelduo of een andere verwijzing in die richting onderaan de websites of andere door Pixelduo gecreëerde online pagina's te verwijderen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Pixelduo gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Voor zover Pixelduo bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Pixelduo weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Pixelduo op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Pixelduo of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Pixelduo.

11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Pixelduo slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Pixelduo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Pixelduo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Pixelduo en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

11.4. Pixelduo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.5. Pixelduo is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.

11.6. De inhoud van de gegevensverspreiding en "publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Pixelduo wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Pixelduo aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

11.7. De opdrachtgever zal Pixelduo vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

12. COÖRDINATEN

12.1. De opdrachtgever dient Pixelduo terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de opdrachtgever zijn gegevens.

12.2. Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, emailadressen, domeinnamen, enz...

12.3. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Pixelduo geleden schade.

13. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

13.1 Pixelduo noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. DIVERSE BEPALINGEN

14.1. Pixelduo zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Pixelduo.

14.2. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.

14.3. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.

14.4. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Pixelduo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

14.5. Pixelduo is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pixelduo en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

15.2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

15.3. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

15.4. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Dendermonde aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

15.5. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

15.6. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.